Krkanka

L.CR.32
Localisation: 49.859593N 15.79117E
Area: 24.263 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Altitude: 350 - 413 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.084 ha 0.35 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.130 ha 0.53 1
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.204 ha 0.84 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.257 ha 1.06 2.5
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.274 ha 1.13 1.53
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.604 ha 2.49 1.49
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.824 ha 3.4 1.32
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.457 ha 10.13 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.315 ha 13.66 1.29
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.029 ha 16.6 1.5
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 5.384 ha 22.19 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- -- 2018
Houby Neobulgaria pura rosoloklihatka růžová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Veronica hederifolia rozrazil břečťanolistý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Houby Lactarius fluens ryzec bukový -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Lactarius aspideus ryzec lemovaný -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Lactarius salmonicolor ryzec lososový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Galanthus nivalis sněženka podsněžník Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Physocarpus opulifolius tavola kalinolistá -- -- -- BL2 2018
Savci Mustela putorius tchoř tmavý -- HD V Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Rutstroemia bolaris terčka žilnatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Taxus baccata tis červený Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2018
First 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 90 - 105 of 120 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.