Údolní nádrž Nechranice

L.CV.20
Localisation: 50.360048N 13.383065E
Area: 1 199.821 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reservoir
Reason protection: O , E
Altitude: 242 - 289 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.600 ha 0.22 4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.869 ha 0.07 1
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.002 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.172 ha 0.1 3.98
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.541 ha 0.21 4
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.198 ha 0.02 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.768 ha 0.06 1.1
L4A Typické suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.290 ha 0.02 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.391 ha 0.03 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.147 ha 0.1 1.44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.818 ha 0.07 4
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.006 ha -- 2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.133 ha 0.01 1.01

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Cylindromorphus bifrons -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis -- -- -- -- -- 2009
Brouci Foucartia ptochioides -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Brouci Eutrichapion facetum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2007
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2010
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2004
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2001
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- BD I -- -- 2012
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 124 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.