Slanisko u Škrle

L.CV.24
Localisation: 50.417917N 13.527641E
Area: 21.393 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: salt marsh
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 248 - 264 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.016 ha 0.08 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.091 ha 0.42 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.474 ha 2.22 4
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.533 ha 2.49 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.607 ha 2.84 2.29
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0.842 ha 3.94 1.83
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.237 ha 5.78 3.18
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.943 ha 9.08 2.18
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.859 ha 13.36 2
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2.912 ha 13.61 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.860 ha 22.72 2.68

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Bupleurum tenuissimum prorostlík nejtenčí Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Juncus gerardii sítina Gerardova Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Plantago maritima subsp. ciliata jitrocel přímořský brvitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium striatum jetel žíhaný -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex melanostachya ostřice černoklasá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Achillea setacea řebříček štětinolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Scorzonera cana hadí mord šedý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.