Slanisko u Škrle

L.CV.24
Localisation: 50.417917N 13.527641E
Area: 21.393 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: salt marsh
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 248 - 264 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.943 ha 9.08 2.18
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.091 ha 0.42 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.859 ha 13.36 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.860 ha 22.72 2.68
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.474 ha 2.22 4
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.533 ha 2.49 4
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2.912 ha 13.61 4
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.607 ha 2.84 2.29
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.237 ha 5.78 3.18
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.016 ha 0.08 4
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 0.842 ha 3.94 1.83

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Bupleurum tenuissimum prorostlík nejtenčí Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Juncus gerardii sítina Gerardova Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Plantago maritima subsp. ciliata jitrocel přímořský brvitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Trifolium striatum jetel žíhaný -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex melanostachya ostřice černoklasá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Achillea setacea řebříček štětinolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Scorzonera cana hadí mord šedý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.