Arba

L.DC.01
Localisation: 50.819816N 14.355215E
Area: 12.592 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Reason protection: Am
Altitude: 206 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.958 ha 7.61 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.273 ha 2.17 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.206 ha 9.58 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.079 ha 0.63 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.252 ha 9.94 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.021 ha 8.11 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.973 ha 15.67 1.19
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.737 ha 5.85 1.53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.317 ha 2.52 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2016
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Savci Rupicapra rupicapra kamzík horský -- -- Nevyhodnocený (NE) GL 2021
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 46 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.