Rybník Světlík

L.DC.05
Localisation: 50.89813N 14.5493E
Area: 73.411 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 495 - 504 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.730 ha 0.99 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.733 ha 1 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 11.233 ha 15.3 1.03
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.155 ha 0.21 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5.928 ha 8.08 1.9
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.199 ha 0.27 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.334 ha 1.82 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.695 ha 2.31 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.228 ha 1.67 1.63
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.396 ha 4.63 2.57
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.247 ha 0.34 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.234 ha 9.85 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.221 ha 4.39 1.62
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7.899 ha 10.76 2.01
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.743 ha 1.01 2.3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2005
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- -- BL3 2004
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Somatochlora flavomaculata lesklice skvrnitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Potentilla recta mochna přímá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2009
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 40 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.