Louka u Šnajberského rybníka

L.DO.02
Localisation: 49.413N 12.863177E
Area: 11.950 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: NM
Reason protection: O , KE, B
Altitude: 458 - 481 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.214 ha 18.52 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.051 ha 0.43 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.112 ha 9.31 1.28
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.576 ha 29.93 3.69
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.174 ha 1.45 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.190 ha 9.96 1.3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Pseudobryum cinclidioides měřík sítozoubkovitý -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2006
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2013
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.