Pleš – Veský Mlýn

L.DO.03
Localisation: 49.536818N 12.611983E
Area: 210.008 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 695 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.008 ha -- 2
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0.020 ha 0.01 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.012 ha 0.01 2
R3.4 Degradovaná vrchoviště 7120 Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy) 0.075 ha 0.04 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.109 ha 0.05 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.428 ha 0.2 2
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.462 ha 0.22 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.748 ha 0.36 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.710 ha 0.81 2.21
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 2.373 ha 1.13 3.12
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.427 ha 1.16 2.86
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.588 ha 1.23 2.22
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.019 ha 1.44 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.908 ha 1.86 2.14
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.710 ha 2.24 2.22
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Vipera berus zmije obecná Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Aegolius funereus sýc rousný Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2015
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 64 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.