Údolí Radbuzy

L.DO.06
Localisation: 49.633179N 13.131774E
Area: 2 088.163 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: KE, B
Altitude: 300 - 716 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 6.996 ha 0.34 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 33.978 ha 1.63 3.26
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 80.247 ha 3.84 2.58
L1 Mokřadní olšiny -- -- 5.320 ha 0.25 1.95
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 23.167 ha 1.11 2.52
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.283 ha 0.01 1
K4C Nízké xerofilní křoviny, ostatní sekundární porosty -- -- 0.088 ha -- 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 8.008 ha 0.38 2.31
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 10.344 ha 0.5 2.05
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.078 ha -- 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.600 ha 0.08 1.95
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.006 ha -- 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 4.649 ha 0.22 2.61
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.995 ha 0.05 3
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.100 ha -- 2
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 40 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2010
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Neuropteroidní hmyz Sialis nigripes -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ploštice Aphelocheirus aestivalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2010
Ptáci Anser sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2015
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2014
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 176 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.