Olše (Karpentná – Bystřice) a Kopytná (Košařiska – ústí do Olše)

L.FM.04
Localisation: 49.623766N 18.707845E
Area: 108.424 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI
Altitude: 334 - 414 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.247 ha 0.23 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.601 ha 0.55 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.040 ha 0.04 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 12.399 ha 11.44 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.143 ha 1.98 2.05
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.010 ha 0.01 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.072 ha 0.07 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12.895 ha 11.89 2.59
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.131 ha 0.12 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.289 ha 0.27 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.475 ha 2.28 2.76
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.371 ha 0.34 1.93
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 7.997 ha 7.38 1.57
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 9.134 ha 8.42 2.97
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 23.563 ha 21.73 1.4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Cryptocephalus frenatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Serropalpus barbatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Psammoporus mimicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Polydrusus impressifrons -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Perileptus areolatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Xylophilus testaceus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Helophorus arvernicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cryptocephalus quinquepunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Trachys scrobiculata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Adrastus circassicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Conopalpus testaceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Cidnopus aeruginosus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 114 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.