Bahniska

L.HB.02
Localisation: 49.617982N 15.386747E
Area: 23.429 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
The degree of protection: NR
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 439 - 469 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.005 ha 0.02 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.038 ha 0.16 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.032 ha 0.14 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.876 ha 3.74 2.59
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.268 ha 1.15 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.239 ha 1.02 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.950 ha 4.05 2.52
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.273 ha 1.17 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.098 ha 0.42 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.240 ha 5.29 3.53
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.477 ha 2.03 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.111 ha 0.47 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.343 ha 1.46 2.77
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.589 ha 19.59 3.09
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.030 ha 0.13 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2016
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Ryby a mihule Pseudorasbora parva střevlička východní -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3, 1143/2014 2016
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.