Mokřadlo

L.HB.07
Localisation: 49.723193N 15.755414E
Area: 20.842 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: PLA, NR
Reason protection: Am
Altitude: 446 - 467 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.011 ha 0.05 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.035 ha 0.17 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.338 ha 1.62 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.964 ha 4.63 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.979 ha 4.7 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.076 ha 5.16 1.87
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.195 ha 10.53 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.066 ha 14.71 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.671 ha 27.21 2.49

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pedicularis palustris všivec bahenní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Vážky Brachytron pratense šídlo luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2018
First 1 2 3 Showing: 30 - 36 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.