Rybník Lipka u Bartoušova

L.HB.12
Localisation: 49.573241N 15.639087E
Area: 9.870 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: SCI
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 440 - 447 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.028 ha 0.29 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.023 ha 20.5 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.147 ha 1.49 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.455 ha 4.61 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.035 ha 0.36 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.916 ha 9.28 1.7
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.188 ha 12.03 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.669 ha 16.91 2.12
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.904 ha 9.16 2.32

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Stropharia inuncta -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2010
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2010
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Urtica urens kopřiva žahavka -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 72 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.