Stavenov

L.HB.17
Localisation: 49.752698N 15.676976E
Area: 26.790 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: PLA, NR
Reason protection: KE, Z
Altitude: 395 - 422 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.150 ha 0.56 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.096 ha 0.36 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.239 ha 0.89 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.286 ha 1.07 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.667 ha 9.96 1.01
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.306 ha 4.87 2.9
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.612 ha 2.28 2.11
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.060 ha 0.22 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.222 ha 8.3 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Mareca strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.