Dlouhý rybník

L.HB.50
Localisation: 49.750993N 15.812512E
Area: 17.202 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: PLA
Altitude: 550 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.026 ha 0.15 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6.680 ha 38.83 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.011 ha 0.07 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.176 ha 1.02 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.291 ha 1.69 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.029 ha 0.17 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.002 ha 0.01 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.008 ha 0.05 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.451 ha 2.62 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.956 ha 11.37 2.74
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.824 ha 4.79 2.71
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.807 ha 10.5 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2009
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2008
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2008
Netopýři Myotis mystacinus netopýr vousatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2008
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2008
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2008
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.