Chlumecký rybník

L.HK.07
Localisation: 50.184361N 15.450964E
Area: 83.234 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
Reason protection: O , H , KE
Altitude: 218 - 226 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.034 ha 0.04 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.197 ha 0.24 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.320 ha 0.39 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.428 ha 0.51 2.05
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.858 ha 1.03 2.74
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.260 ha 2.71 2.74
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.314 ha 3.98 2.19
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.849 ha 4.62 3.15
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.283 ha 5.15 1.54
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.709 ha 8.06 2.55
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 28.672 ha 34.45 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2016
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2016
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Eragrostis minor milička menší -- -- -- GL 2016
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 36 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.