Rybník Lhoták

L.HK.13
Localisation: 50.246374N 15.609741E
Area: 19.195 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
fishpond
Reason protection: O
Altitude: 243 - 247 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.717 ha 3.74 1.57
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.303 ha 12 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.696 ha 14.04 1.62
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.208 ha 1.08 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.368 ha 1.92 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.209 ha 1.09 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.752 ha 19.55 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2012
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 40 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.