Prameniště Machová

L.HO.03
Localisation: 48.828363N 17.533639E
Area: 147.073 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: B
Altitude: 366 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.481 ha 0.33 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 7.474 ha 5.08 2.11
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.094 ha 0.06 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7.361 ha 5.01 1.79
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.226 ha 0.83 1.77
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 1.249 ha 0.85 2.5
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6.675 ha 4.54 1.48
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 19.234 ha 13.08 3.36
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.942 ha 1.32 3.14
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15.345 ha 10.43 1.67
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 42.203 ha 28.7 1.83
T3.4C Širokolisté suché trávníky, porosty s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 34.813 ha 23.67 1.05

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Anisoxya fuscula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Anthaxia salicis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Leptura aurulenta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Lichenophanes varius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Pedostrangalia revestita -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Triglochin palustre bařička bahenní -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dorycnium herbaceum bílojetel bylinný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2019
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Hieracium densiflorum chlupáček hustokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Centaurea jacea subsp. angustifolia chrpa luční úzkolistá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Centaurea stenolepis chrpa úzkoperá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 189 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.