Kútky

L.HO.05
Localisation: 48.83211N 17.387458E
Area: 91.039 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: KE, B
Altitude: 335 - 464 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.018 ha 0.02 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.998 ha 2.19 4
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.081 ha 0.09 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.713 ha 0.78 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.579 ha 2.83 3.85
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.378 ha 0.42 2
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 3.915 ha 4.3 3.58
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.378 ha 0.42 4
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 8.362 ha 9.18 3.17
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.474 ha 0.52 1.84
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.010 ha 0.01 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.697 ha 0.77 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3.958 ha 4.35 2.97
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.318 ha 8.04 3.06
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 42.185 ha 46.34 1.9
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Abdera flexuosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Phrydiuchus topiarius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Cassida leucanthemi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Cryptocephalus vittatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Deronectes latus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Euheptaulacus villosus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Eumolpus asclepiadeus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Gyrinus distinctus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Smaragdina xanthaspis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Microplontus campestris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Notolaemus castaneus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Otiorhynchus orbicularis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Polydrusus viridicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Dorycnium germanicum bílojetel německý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 63 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.