Očovské louky

L.HO.06
Localisation: 48.859417N 17.158759E
Area: 49.773 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 163 - 180 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.054 ha 0.11 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.087 ha 0.18 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.775 ha 7.58 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.025 ha 0.05 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.010 ha 0.02 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.741 ha 1.49 2.23
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.468 ha 0.94 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.141 ha 8.32 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.577 ha 17.23 2
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 16.583 ha 33.32 2.27
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.069 ha 0.14 4
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 7.194 ha 14.45 2.47

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Parthenocissus quinquefolia loubinec pětilistý -- -- -- BL2 2018
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Ailanthus altissima pajasan žláznatý -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Solanum decipiens lilek vlnatý -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Serratula tinctoria srpice barvířská -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Fraxinus angustifolia subsp. danubialis jasan úzkolistý podunajský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Cnidium dubium jarva žilnatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.