Bahník

L.JC.01
Localisation: 50.416878N 15.614253E
Area: 10.679 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: O
Altitude: 315 - 344 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.383 ha 3.59 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.468 ha 13.75 2.5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.145 ha 20.08 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.709 ha 6.64 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.378 ha 12.9 1.6
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.585 ha 5.48 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.078 ha 0.73 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.157 ha 1.47 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.324 ha 3.03 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
First 1 2 3 4 5 Showing: 60 - 62 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.