Proudný – Šalamoun

L.JH.23
Localisation: 49.006236N 15.081458E
Area: 24.804 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
Reason protection: A , B
Altitude: 583 - 607 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.792 ha 3.19 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.001 ha 0.01 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.270 ha 1.09 2
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.371 ha 1.5 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.396 ha 1.6 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.285 ha 9.21 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.498 ha 6.04 2.64
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.793 ha 3.2 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.007 ha 0.03 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.079 ha 0.32 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.995 ha 12.07 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Neptis rivularis bělopásek tavolníkový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Carex bohemica ostřice šáchorovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Elatine hydropiper úpor peprný -- -- Zranitelný (VU) -- 2006

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.