Staňkovský rybník

L.JH.30
Localisation: 48.997214N 14.994609E
Area: 286.610 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: PLA, SPA
Altitude: 464 - 478 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.306 ha 0.11 4
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.393 ha 0.14 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.806 ha 0.28 3.05
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.017 ha 0.36 3.61
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.258 ha 0.44 2.37
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.319 ha 0.46 1.36
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.404 ha 0.49 2.14
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.551 ha 0.54 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.263 ha 0.79 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.533 ha 0.88 1.36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.649 ha 1.62 2.06
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.959 ha 1.73 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 5.398 ha 1.88 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 6.884 ha 2.4 3.63
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 11.054 ha 3.86 1.23
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vážky Somatochlora flavomaculata lesklice skvrnitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Dendrocopos minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 35 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.