Nad Svitákem

L.JI.01
Localisation: 49.395889N 15.404362E
Area: 28.876 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: Am
Altitude: 639 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 3.436 ha 11.9 1.07
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.545 ha 8.82 1.36
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.624 ha 5.62 1.63
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.915 ha 20.49 1.98
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.089 ha 0.31 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.093 ha 0.32 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.562 ha 1.95 2.93
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.120 ha 0.41 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.579 ha 5.47 3.58
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.556 ha 1.92 3.98
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.372 ha 1.29 4
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.337 ha 4.63 4
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.076 ha 0.26 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2010
Blanokřídlí Bombus sylvarum čmelák lesní Ohrožený -- -- -- 2010
Blanokřídlí Bombus pratorum čmelák luční Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii prstnatec Fuchsův Ohrožený -- -- -- 2010
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2010
Cévnaté rostliny Eriophorum gracile suchopýr štíhlý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2010
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Trichophorum alpinum suchopýrek alpský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Timarcha metallica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Rhynchospora alba hrotnosemenka bílá Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 86 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.