Rybník Březina

L.JI.02
Localisation: 49.451468N 15.381544E
Area: 5.534 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
The degree of protection: NR
Reason protection: Am
Altitude: 593 - 601 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.247 ha 4.46 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.445 ha 8.03 1.86
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.344 ha 6.21 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.321 ha 5.79 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.119 ha 2.15 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.265 ha 4.79 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.052 ha 0.94 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.149 ha 20.77 1.36
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.670 ha 12.1 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2015
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.