Rybník Hruškovec

L.JI.08
Localisation: 49.189771N 15.605386E
Area: 25.724 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
Reason protection: O , B
Altitude: 645 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.330 ha 1.28 2
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.001 ha -- 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.280 ha 4.98 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.229 ha 0.89 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.000 ha -- 3
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.811 ha 3.15 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.067 ha 4.15 3.43
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.418 ha 5.51 3.91
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.044 ha 0.17 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.214 ha 0.83 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.050 ha 15.74 2.62
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.413 ha 13.27 2.83
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.005 ha 0.02 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Circus pygargus moták lužní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Luscinia svecica cyanecula slavík modráček středoevropský Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 24 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.