Pod Kučerovým lesem

L.JI.15
Localisation: 49.172526N 15.370713E
Area: 49.083 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
Reason protection: B
Altitude: 541 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.897 ha 1.83 1.52
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.010 ha 0.02 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.245 ha 2.54 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.922 ha 16.14 2.31
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.122 ha 0.25 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.212 ha 6.54 3.16
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.013 ha 2.06 1.12
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.078 ha 0.16 2.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.822 ha 1.68 1.86
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.326 ha 0.66 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.201 ha 0.41 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.040 ha 0.08 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.141 ha 0.29 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.770 ha 1.57 2.31
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.691 ha 5.48 2.95
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Mechorosty Dicranum bonjeanii dvouhrotec bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2013
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Pelophylax lessonae skokan krátkonohý Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2010
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2010
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.