Olšanský potok

L.JI.16
Localisation: 49.170329N 15.551509E
Area: 199.669 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 508 - 663 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.103 ha 1.55 1.17
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 2.218 ha 1.11 2.34
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20.281 ha 10.16 2.19
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.001 ha -- 4
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.162 ha 0.08 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.205 ha 0.6 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.486 ha 4.25 3.22
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 3.167 ha 1.59 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.517 ha 0.26 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.033 ha 0.02 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.175 ha 0.09 1.19
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.365 ha 2.69 2.81
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.047 ha 0.02 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12.294 ha 6.16 3.36
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.008 ha 1.01 2.3
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2013
Ryby a mihule Cobitis elongatoides sekavec podunajský -- HD II Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Circus pygargus moták lužní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 27 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.