Bradelský rybník

L.JI.20
Localisation: 49.391144N 15.527137E
Area: 40.463 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
Reason protection: O
Altitude: 510 - 586 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.059 ha 0.15 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.615 ha 1.52 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.338 ha 13.19 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.728 ha 1.8 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.864 ha 4.61 1.25
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.081 ha 0.2 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.113 ha 2.75 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.041 ha 5.04 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.208 ha 10.4 2.39

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2011
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Porzana porzana chřástal kropenatý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská -- -- -- BL2 2015
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 37 results

Realizované projekty

Název projektu: Nové tůně pro kuňku obecnou a další živočichy u rybníka Dolní Bradlo
Realizátor projektu: Mokřady - ochrana a management z.s.
Doba realizace: od 2018 do 2018
Výše podpory: 78 tis. Kč
Zdroj: POPFK
Anotace: Kuňka obecná byla na lokalitě v minulosti hojně rozšířená. Vlivem špatného managementu však došlo takřka k jejímu vymizení. Změna způsobu hospodaření a další podpůrné opatření v roce 2018 vedly k tvorbě nových tůní, které ve spojení s okolní mozaikou vodních ploch, rákosin a luk poskytují vhodné biotypy pro kuňku i ostatní obojživelníky.

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.