Nivy

L.JI.22
Localisation: 49.416248N 15.781765E
Area: 32.409 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
Reason protection: KE, B
Altitude: 563 - 597 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.024 ha 0.07 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.493 ha 1.52 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.101 ha 0.31 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.545 ha 10.94 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.243 ha 0.75 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.007 ha 0.02 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.146 ha 0.45 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.316 ha 0.98 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.146 ha 0.45 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.876 ha 2.7 2.18
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.876 ha 2.7 3.12
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.668 ha 29.83 2.51

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Blanokřídlí Formica cunicularia -- Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Blanokřídlí Formica fusca mravenec otročící Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.