Rybníky v Pouštích

L.JI.26
Localisation: 49.280786N 15.532093E
Area: 53.351 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 599 - 649 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.130 ha 0.24 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.158 ha 0.3 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.307 ha 0.57 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.785 ha 1.47 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.908 ha 1.7 2.14
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.973 ha 1.82 2.91
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.196 ha 2.24 1.63
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.351 ha 2.53 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.614 ha 3.03 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.585 ha 4.84 1.03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.702 ha 5.06 1.19
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.602 ha 8.63 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.427 ha 13.92 2.22

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Cévnaté rostliny Coleanthus subtilis puchýřka útlá Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2021
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2014
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2018
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ptáci Haliaeetus albicilla orel mořský Kriticky ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Obojživelníci Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Ciconia ciconia čáp bílý Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 49 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.