Tichá říčka

L.JN.03
Localisation: 50.783824N 15.192177E
Area: 14.567 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: KE, B
Altitude: 725 - 758 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.024 ha 0.17 3
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.104 ha 0.71 3.59
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.147 ha 1.01 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.148 ha 1.02 2.76
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.299 ha 2.05 1.04
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.682 ha 4.68 3.46
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.247 ha 8.56 2.04
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.467 ha 10.07 2.37
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.211 ha 15.18 2.96
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.509 ha 17.23 3.79
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 2.686 ha 18.44 3.17

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2010
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Streptopus amplexifolius čípek objímavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Chrysosplenium oppositifolium mokrýš vstřícnolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2010
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii prstnatec Fuchsův pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Meum athamanticum koprník štětinolistý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2010
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.