Rybníky u Malešova (Pod Maxovnou, Hamerský rybník a Rákosov)

L.KH.03
Localisation: 49.898916N 15.212088E
Area: 45.928 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
Reason protection: Am
Altitude: 330 - 354 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.315 ha 0.68 4
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.267 ha 9.29 1.12
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.557 ha 1.21 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.749 ha 5.99 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.365 ha 0.8 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.422 ha 0.92 1.59
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.316 ha 0.69 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.537 ha 1.17 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.502 ha 1.09 4
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.065 ha 0.14 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.229 ha 0.5 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.161 ha 2.53 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.214 ha 2.64 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.014 ha 0.03 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5.579 ha 12.15 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Leersia oryzoides tajnička rýžovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Hydrocharis morsus-ranae voďanka žabí -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Vážky Brachytron pratense šídlo luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.