Údolí Hodkovského potoka

L.KH.06
Localisation: 49.788569N 15.165009E
Area: 154.779 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
Reason protection: O , I , C
Altitude: 356 - 501 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.104 ha 0.07 3
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.544 ha 0.35 2.97
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.951 ha 1.91 2.85
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 11.532 ha 7.45 3.51
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.084 ha 0.05 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.805 ha 0.52 3.16
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.222 ha 0.14 1.19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.615 ha 4.92 1.91
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9.483 ha 6.13 2.04
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.581 ha 2.96 2.37
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 12.927 ha 8.35 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3.199 ha 2.07 2.52
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.111 ha 0.07 2.55
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 17.097 ha 11.05 2.19

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Donacia versicolorea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2002
Ryby a mihule Oncorhynchus mykiss pstruh duhový -- -- -- BL2 2004
Vážky Cordulegaster boltonii páskovec kroužkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2006
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- -- -- 2014
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2004
Vážky Leucorrhinia albifrons vážka běloústá Silně ohrožený HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Vážky Sympetrum fonscolombii vážka jarní -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Vážky Leucorrhinia rubicunda vážka tmavoskvrnná -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Vážky Leucorrhinia dubia vážka čárkovaná -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.