Úseky řeky Olše (Český Těšín – Karviná, Karviná – Staré Město – soutok s Odrou)

L.KI.03
Localisation: 49.854238N 18.506335E
Area: 739.702 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Reason protection: Z , KE
Altitude: 194 - 275 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 4.106 ha 0.56 1.91
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9.713 ha 1.31 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.413 ha 0.06 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.081 ha 0.01 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.053 ha 0.01 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 27.339 ha 3.7 2.11
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1.051 ha 0.14 2.18
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.351 ha 0.59 2.31
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.134 ha 0.15 2.59
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 47.527 ha 6.43 2.85
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.438 ha 0.46 2.97
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 17.427 ha 2.36 3
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 0.184 ha 0.02 3.17
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 248.485 ha 33.59 3.18
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.718 ha 0.37 3.34
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Mycetophagus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Xylophilus testaceus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Hydrovatus cuspidatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Hylis olexai -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Luperus xanthopoda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Melandrya caraboides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetochara flavipes -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Brouci Mycetophagus fulvicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Zorochros meridionalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 175 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.