Úseky řeky Olše (Český Těšín – Karviná, Karviná – Staré Město – soutok s Odrou)

L.KI.03
Localisation: 49.854238N 18.506335E
Area: 739.702 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Reason protection: Z , KE
Altitude: 194 - 275 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.901 ha 0.12 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.219 ha 0.03 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14.525 ha 1.96 3.73
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 42.102 ha 5.69 3.69
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.222 ha 0.3 3.67
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.638 ha 0.22 3.56
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.555 ha 0.08 3.42
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.500 ha 0.2 3.39
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.718 ha 0.37 3.34
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 248.485 ha 33.59 3.18
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 0.184 ha 0.02 3.17
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 17.427 ha 2.36 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.438 ha 0.46 2.97
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 47.527 ha 6.43 2.85
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.134 ha 0.15 2.59
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2021
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Agrilus convexicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Agrilus guerini polník Guérinův -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ryby a mihule Alburnoides bipunctatus ouklejka pruhovaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Plazi Anguis colchica slepýš východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Brouci Anisoxya fuscula -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2019
Měkkýši Aplexa hypnorum levotočka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 175 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.