Úseky řeky Olše (Český Těšín – Karviná, Karviná – Staré Město – soutok s Odrou)

L.KI.03
Localisation: 49.854238N 18.506335E
Area: 739.702 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Reason protection: Z , KE
Altitude: 194 - 275 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.901 ha 0.12 4
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 1.051 ha 0.14 2.18
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.081 ha 0.01 2
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.053 ha 0.01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 9.713 ha 1.31 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.438 ha 0.46 2.97
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 27.339 ha 3.7 2.11
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 17.427 ha 2.36 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14.525 ha 1.96 3.73
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 248.485 ha 33.59 3.18
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.219 ha 0.03 4
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.351 ha 0.59 2.31
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.222 ha 0.3 3.67
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.413 ha 0.06 2
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 42.102 ha 5.69 3.69
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2016
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Scrophularia scopolii krtičník žláznatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Reynoutria × bohemica křídlatka česká -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Potamogeton nodosus rdest uzlinatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Parthenocissus inserta loubinec popínavý -- -- -- BL2 2016
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2020
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1, 1143/2014 2020
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2016
Ryby a mihule Chondrostoma nasus ostroretka stěhovavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 175 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.