Chotěbuzka

L.KI.04
Localisation: 49.767143N 18.553771E
Area: 155.011 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
Reason protection: KE
Altitude: 249 - 409 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.015 ha 0.65 2.96
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.028 ha 0.02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.082 ha 0.05 2.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.055 ha 0.04 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11.055 ha 7.13 2.89
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.310 ha 0.85 3.42
L3.2 Polonské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 43.013 ha 27.75 2.95
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.066 ha 0.04 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.801 ha 3.74 3.77
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.104 ha 0.07 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28.723 ha 18.53 3.55

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Cévnaté rostliny Ononis arvensis jehlice rolní -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2016
Obojživelníci Bombina variegata kuňka žlutobřichá Silně ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Netopýři Myotis brandtii netopýr Brandtův Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis alcathoe netopýr alkathoe Silně ohrožený HD IV Chybí údaje (DD) -- 2019
Netopýři Myotis emarginatus netopýr brvitý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Pipistrellus nathusii netopýr parkový Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis dasycneme netopýr pobřežní Kriticky ohrožený HD II, HD IV Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 37 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.