Niva řeky Odry (úsek od Starého Bohumína po soutok s Olší)

L.KI.06
Localisation: 49.936702N 18.350129E
Area: 168.157 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Reason protection: Am
Altitude: 194 - 198 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.118 ha 0.07 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.677 ha 0.4 1.41
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.893 ha 0.53 1.55
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.632 ha 4.54 3
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.073 ha 0.04 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 13.235 ha 7.87 3
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.109 ha 0.06 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 39.130 ha 23.27 2.42
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 15.759 ha 9.37 3.94

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Lixus myagri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Adrastus circassicus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Zorochros quadriguttatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Zorochros meridionalis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Xylophilus testaceus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Psammodius asper -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Platydracus latebricola -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2020
Brouci Negastrius sabulicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2021
Brouci Negastrius pulchellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Microrhagus lepidus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Meloe rugosus majka svraštělá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Neophytobius granatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 130 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.