Blahotické rybníky

L.KL.02
Localisation: 50.23661N 14.123166E
Area: 36.913 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
other aquatic or wetland biotopes
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond system
Altitude: 239 - 250 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.396 ha 1.07 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.043 ha 13.66 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.289 ha 0.78 2
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.002 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.911 ha 13.3 2.24
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.836 ha 4.97 2.71
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 18.642 ha 50.5 3

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.