Pod Kozincem

L.KM.01
Localisation: 49.400591N 17.717705E
Area: 36.229 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 357 - 600 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.513 ha 1.42 1.67
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 14.457 ha 39.9 1.73
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.094 ha 0.26 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.477 ha 1.32 2.2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.758 ha 18.65 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.207 ha 0.57 1.56
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.037 ha 0.1 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.077 ha 2.97 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.141 ha 0.39 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.270 ha 3.51 2.28
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.356 ha 6.5 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Savci Dama dama daněk evropský -- -- Nevyhodnocený (NE) -- 2019
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Cleoceris scoriacea jasnobarvec bělozářkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Satyrium pruni ostruháček švestkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2017
Cévnaté rostliny Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum snědek pyrenejský kulatoplodý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.