Jevanský potok a Jevanské rybniční soustavy

L.KO.05
Localisation: 49.940468N 14.834075E
Area: 269.800 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond
fishpond system
The degree of protection: SCI, NNR, NM
Reason protection: E , I , B
Altitude: 290 - 453 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.303 ha 0.11 3.33
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.099 ha 0.04 4
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.012 ha -- 3.16
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7.553 ha 2.8 3.27
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 4.637 ha 1.72 3.84
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 8.061 ha 2.99 1.68
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.597 ha 0.22 3.69
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 9.433 ha 3.5 1.67
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.331 ha 0.86 1.92
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 44.710 ha 16.57 3
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.939 ha 0.72 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.529 ha 1.31 2.58
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.087 ha 0.4 2.37
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 4.562 ha 1.69 3.14
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 5.297 ha 1.96 1.99
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Lanius excubitor ťuhýk šedý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Savci Mustela putorius tchoř tmavý -- HD V Chybí údaje (DD) -- 2015
Savci Martes martes kuna lesní -- HD V -- -- 2015
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Savci Lepus europaeus zajíc polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 15 - 30 of 91 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.