Špandava a Zásmucká rybniční soustava

L.KO.20
Localisation: 49.954124N 15.02649E
Area: 24.578 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
fishpond system
Reason protection: M
Altitude: 319 - 400 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.472 ha 5.99 2.01
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.009 ha 0.04 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.153 ha 0.62 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 1.646 ha 6.7 3.27
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.052 ha 0.21 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.330 ha 1.34 3.13
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.037 ha 0.15 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.227 ha 0.92 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.107 ha 0.44 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.306 ha 1.25 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.017 ha 0.07 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.366 ha 1.49 2.57
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.005 ha 0.02 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Nymphaea candida leknín bělostný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2021
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.