Blažejský rybník

L.KV.01
Localisation: 49.999953N 13.017598E
Area: 63.902 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 600 - 657 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.904 ha 12.37 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.464 ha 0.73 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.594 ha 2.49 2.1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.113 ha 0.18 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.587 ha 2.48 2.44
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.817 ha 1.28 2.5
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.935 ha 3.03 4
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.150 ha 0.24 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5.244 ha 8.21 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.652 ha 2.59 2.14
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4.332 ha 6.78 2.83
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.164 ha 1.82 3.89
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.013 ha 0.02 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.287 ha 0.45 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2020
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Cervus nippon sika -- -- Nevyhodnocený (NE) BL2 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Pelophylax esculentus skokan zelený Silně ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 21 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.