Údrčské rybníky

L.KV.04
Localisation: 50.131221N 13.057889E
Area: 209.095 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Altitude: 604 - 656 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.527 ha 0.25 4
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 1.691 ha 0.81 3.44
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.200 ha 2.96 1.42
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.830 ha 0.4 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>) na písčitých pláních 4.682 ha 2.24 3.86
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 40.338 ha 19.29 1.96
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.125 ha 0.06 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 6.314 ha 3.02 3.21
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4.109 ha 1.97 3.72
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 0.555 ha 0.27 2
First 1 2 Showing: 15 - 25 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2017
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2011
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2017
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Obojživelníci Rana arvalis skokan ostronosý Kriticky ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Motýli Euphydryas aurinia hnědásek chrastavcový -- HD II Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2010
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 64 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.