Mokřiny u Písteckého lesa

L.LT.06
Localisation: 50.422556N 14.142309E
Area: 214.364 ha
Category: Wetlands of local importance
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: B
Altitude: 156 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.619 ha 2.62 2.13
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.012 ha 0.01 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.499 ha 2.1 2.51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.333 ha 1.09 1.72
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.135 ha 0.06 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.005 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.213 ha 0.1 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.705 ha 0.33 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.998 ha 0.47 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.128 ha 0.06 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.649 ha 0.3 1.85
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.033 ha 0.02 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 104.309 ha 48.66 2.26
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21.138 ha 9.86 1.36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.150 ha 0.07 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Agrilus ater -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Ruteria hypocrita -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ampedus sanguinolentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Platydema violaceum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Aster linosyris hvězdnice zlatovlásek Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Bolboschoenus koshewnikowii kamyšník polní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Stipa capillata kavyl vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Silaum silaus koromáč olešníkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Astragalus austriacus kozinec rakouský Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 53 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.