Mokřiny u Písteckého lesa

L.LT.06
Localisation: 50.422556N 14.142309E
Area: 214.364 ha
Category: Wetlands of local importance
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: B
Altitude: 156 - 200 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 5.619 ha 2.62 2.13
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.012 ha 0.01 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.499 ha 2.1 2.51
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.333 ha 1.09 1.72
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.135 ha 0.06 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.005 ha -- 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.213 ha 0.1 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.705 ha 0.33 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.998 ha 0.47 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.128 ha 0.06 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.649 ha 0.3 1.85
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0.033 ha 0.02 1
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 104.309 ha 48.66 2.26
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21.138 ha 9.86 1.36
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.150 ha 0.07 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 19 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Callicerus obscurus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Dacrila fallax -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený ČR, BD II Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Cricetus cricetus křeček polní Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Scilla vindobonensis ladoňka vídeňská Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 43 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.