Chudíř

L.MB.01
Localisation: 50.301693N 15.009124E
Area: 29.646 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
Altitude: 217 - 257 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.835 ha 2.82 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.010 ha 0.03 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 7.798 ha 26.3 1.32
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3.565 ha 12.02 2.98
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.903 ha 3.05 3.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.112 ha 7.12 2.67
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 91I0 Eurosibiřské stepní doubravy 0.381 ha 1.29 2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.241 ha 4.19 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.257 ha 0.87 4
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 1.849 ha 6.24 3
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.284 ha 0.96 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.701 ha 2.36 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.078 ha 0.26 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2017
Cévnaté rostliny Thelypteris palustris kapradiník bažinný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 20 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.