Stará Jizera

L.MB.03
Localisation: 50.316581N 14.853136E
Area: 52.818 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 189 - 217 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 13.694 ha 25.93 1.81
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.195 ha 0.37 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.142 ha 0.27 3.74
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 1.898 ha 3.59 4
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> 1.357 ha 2.57 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.309 ha 0.59 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 22.720 ha 43.02 3.51
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.793 ha 1.5 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 0.785 ha 1.49 4
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.200 ha 0.38 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.574 ha 2.98 2.12
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 3.693 ha 6.99 2.79
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.675 ha 1.28 3.97
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.015 ha 0.03 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Meloe rugosus majka svraštělá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.