Vltava u Zálezlic

L.ME.11
Localisation: 50.334941N 14.477312E
Area: 138.060 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: KE
Altitude: 155 - 164 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.290 ha 0.21 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.333 ha 2.41 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 50.045 ha 36.25 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.894 ha 2.82 3.98
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28.450 ha 20.61 3.11
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2.095 ha 1.52 2.38
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.212 ha 0.15 3.8
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.050 ha 0.04 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 3.186 ha 2.31 2.25

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2010
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2010
Cévnaté rostliny Chenopodium pumilio merlík trpasličí -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Virga strigosa štětička větší -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL 2017
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2018
Korýši Orconectes limosus rak pruhovaný -- -- -- BL3, 1143/2014 2016
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Savci Nyctereutes procyonoides psík mývalovitý -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3 2017
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 104 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.