Vltava u Zálezlic

L.ME.11
Localisation: 50.334941N 14.477312E
Area: 138.060 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NR
Reason protection: KE
Altitude: 155 - 164 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.050 ha 0.04 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 3.186 ha 2.31 2.25
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.212 ha 0.15 3.8
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3.333 ha 2.41 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 50.045 ha 36.25 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.894 ha 2.82 3.98
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.290 ha 0.21 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28.450 ha 20.61 3.11
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 2.095 ha 1.52 2.38

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2017
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Petrorhagia prolifera hvozdíček prorostlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Leonurus cardiaca buřina srdečník pravá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2017
Cévnaté rostliny Helianthus tuberosus topinambur hlíznatý -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Filago arvensis bělolist rolní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Crepis foetida subsp. rhoeadifolia škarda smrdutá mákolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Chenopodium pumilio merlík trpasličí -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Butomus umbellatus šmel okoličnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 102 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.